Nieuwe aanbestedingswet

U heeft vast wel gehoord dat de nieuwe aanbestedingswet en het aanbestedingsbesluit 1 april van kracht wordt. In deze wet zijn een aantal wijzigingen die meer impact hebben voor de aanbestedende dienst dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Veel aanbestedende diensten worstelen met de vraag wat deze wet nu concreet betekent voor de organisatie. Wij leveren een impactanalyse waarbij de impact voor uw organisatie eenvoudig in kaart wordt gebracht. Deze impactanalyse is laagdrempelig en kan snel uitgevoerd worden.

Interesse? Neem dan contact op met aanbesteden@bdg.eu. Dan sturen we u een stappenplan waarmee u deze impactanalyse kunt verkrijgen.

Aandachtspunten

Nu al weten wat deze wet met zich meebrengt? Hierbij enkele aandachtspunten:

  • Het proportionaliteitsbeginsel is nu geformaliseerd in de wet en op diverse voorwaarden en criteria van toepassing. Heeft u al nagedacht wat de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel voor gevolgen heeft voor de wijze waarop uw organisatie aanbesteedt? (bijvoorbeeld als het gaat om inkoopsamenwerking met andere gemeenten en het clusteren van opdrachten).
  • U maakt vele keuzes bijvoorbeeld inzake aanbestedingsprocedure, de uitsluitingsgronden, geschiktheids-e en selectiecriteria, gunningcriteria. Alle keuzes moet u kunnen motiveren, bij voorkeur al in een startdocument, maar in ieder geval in de aankondiging van opdracht, de aanbestedingsstukken of op verzoek van ondernemers. Hebt u al nagedacht over argumenten die u kunt gebruiken?
  • Het selecteren van ondernemers voor een meervoudige onderhandse aanbesteding: hebt u al nagedacht over de objectieve criteria van selectie en de wijze waarop u ondernemers kunt selecteren? U kunt nl. niet zo maar willekeurig drie tot vijf partijen vragen om een offerte uit te brengen.
  • De Gids Proportionaliteit en de Richtsnoeren Leveringen en Diensten dienen voor alle aanbestedingen in principe onverkort te worden toegepast. Afwijkingen moeten worden gemotiveerd. Is uw gereedschapskist hier al op aangepast? (formats, templates)
  • Opdrachten worden in principe gegund op basis van emvi. Bij toepassing van de prijs is het principe van “total cost of ownership” het uitgangspunt. Gunnen op de laagste prijs wordt niet uitgesloten, maar dient gemotiveerd te worden. Hebt u al nagedacht wat gegronde redenen kunnen zijn om af te wijken van het gunnen op emvi?
  • Sluiten (de bepalingen van) uw Algemene Inkoopvoorwaarden aan op hetgeen in de Gids Proportionaliteit is bepaald of moet u deze gaan herzien?
  • Van welke (paritair vastgestelde) voorwaarden maakt uw organisatie gebruik? En welke gevolgen heeft dat
  • Iedere opdracht mondt in principe uit in een zgn. Nadere Overeenkomst (bv. leverings- of dienstverleningsovereenkomst). Op welke wijze gaat u deze Nadere Overeenkomst opstellen nu ondernemers over alle contractvoorwaarden vragen mogen stellen?
  • De Aanbestedingswet regelt het aanbesteden voor zowel boven als onder de Europese drempel: is uw inkoop- en aanbestedingsbeleid hier al op aangepast?
  • Indien uw organisatie werkt met het “marktplaats-principe” voldoet uw huidige marktplaats (of leiver gezegd het softwaresysteem dat erachter zit) dan wel aan de eisen die de Aanbestedingswet en het Aanbesdeingsbesluit daaraan stellen? (hierbij kunt u o.a. denken aan toepassing contractvoorwaarden, toepassing beginselen van aanbestedingsrecht, motiveringsplicht).
Menu